Polisolokata – opłata likwidacyjna

Czy wiesz od kiedy należą Ci się odsetki ustawowe za pobraną opłatę likwidacyjną?

Polisolokaty jako umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym była często postrzegana przez konsumentów jako atrakcyjna forma inwestowania swoich oszczędności. Problemy pojawiały się wtedy kiedy konsument chciał rozwiązać stosunek prawny z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Często Towarzystwo Ubezpieczeniowe tytułem opłaty likwidacyjnej pobiera z konta konsumentów całość lub większą część zgromadzonych środków.

W związku z powyższym konsumenci występujący w sporach sądowych mają problem z oznaczeniem od kiedy mogą żądać odsetek ustawowych od nienależnie pobranych opłat. Przyjąć należy, iż jeżeli postanowienia dotyczące opłat likwidacyjnych nie wiążą konsumentów to mamy do czynienia z tzw. nienależnym świadczeniem.

Podkreślić należy, iż ogólną regułą wynikająca z art. 481 Kodeksu cywilnego jest „jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Wymagalność danego roszczenia wynika najczęściej z treści stosunku zobowiązaniowego, który stanowi podstawę danego świadczenia. W przypadku, gdy termin wymagalności świadczenia nie jest określony przez strony ani nie wynika z istoty zobowiązania, na podstawie art. 455 Kodeksu cywilnego świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Wówczas odsetki należne są wierzycielowi od momentu doręczenia dłużnikowi wezwania, które pozostało bezskuteczne.

Z powyższych przepisów wynika, iż konsument mógłby żądać odsetek od niezwróconych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe opłat likwidacyjnych dopiero od momentu wezwania Towarzystwa do zapłaty. Jednakże wskazać należy, iż Sąd Najwyższy wskazał w wielu wyrokach, że w przypadku nienależnego świadczenia odsetki należą się nie od chwili wezwania i wyznaczenia terminu do zapłaty, lecz od chwili nienależnego poboru opłat przez Towarzystwo.

Mając na uwadze powyższe rozważania należy pamiętać, iż w przypadku polisolokat i związaną z nimi problematyką opłat likwidacyjnych warto w sposób dokładny określić swoje żądanie w zakresie odsetek ustawowych – zważywszy, iż do grudnia 2014 stopa odsetek ustawowych wyniosła 13 % w skali roku.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190