Elektroniczne postępowanie upominawcze – zmiany

Zmiany w EPU

Zmiany w EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze) – czy są korzystne dla wierzycieli?

Windykacja należności sądowych w branży transportowo – spedycyjnej nastręcza wiele problemów związanych m.in. z szybkością postępowania sądowego, kosztami takiego postępowania czy też wypłacalnością kontrahenta.

Od wielu lat w systemie prawnym funkcjonuje elektroniczne postępowanie upominawcze zwane w skrócie EPU, które jest alternatywnym postępowaniem sądowym w stosunku do tradycyjnego postępowania.

Najistotniejsze zmiany w EPU

Kilka miesięcy temu ustawodawca wprowadził do ww. postępowania liczne zmiany, które powodują, że oprócz mniejszej opłaty sądowej od pozwu niż w postępowaniu tradycyjnym, powód narażony jest na wiele niedogodności związanych z prowadzeniem sporu.

Dlatego potocznie ww. postępowanie zostało nazwane postępowaniem dotyczącym niespornych należności (a więc takich od których pozwany – dłużnik nie wniósł sprzeciwu). Poniżej kilka kwestii o których musi wiedzieć powód przed wytoczeniem powództwa.

 1. Po pierwsze, z doświadczenia wynika, że długość oczekiwania na wydawanie nakazu zapłaty w EPU jest zbliżona do długości wydania nakazu zapłaty w zwykłym postępowaniu upominawczym.
 2. Po drugie, w przypadku uznania przez sąd, że nakaz zapłaty nie może zostać wydany Sąd umarza postępowanie w całości:
  W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd umarza postępowanie.
  • Wcześniej przepis brzmiał:

W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej.

Różnica jest kolosalna, albowiem w chwili obecnej Sąd po prostu umarza postępowanie – czyli żądanie powoda nie podlega rozpoznaniu. Natomiast we wcześniejszym stanie prawnym sąd przekazywał sprawę do sądu właściwości ogólnej dłużnika i sprawa była rozpoznawana na ogólnych zasadach (postępowanie nadal się toczyło).

 1. Po trzecie, postępowanie ulega umorzeniu również w przypadku, gdy dłużnik – pozwany złoży sprzeciw od nakazu zapłaty.

Wystarczy, że dłużnik napisze jedno zdanie, iż nie zgadza się z żądaniem pozwu:

  • W przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc.

Podobnie jak wyżej w przypadku umorzenia postępowania nie dochodzi do rozpoznania merytorycznego przez sąd sprawy. Ustawodawca zrezygnował przy tym z możliwości prowadzenia dalszego postępowania, albowiem sprawa nie zostaje przekazana do sądu właściwego według siedziby pozwanego (jak było to we wcześniejszym stanie prawnym).

Powyższe ma ogromne znaczenie dla powoda, albowiem w przypadku złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty nie otrzyma zwrotu kosztów postępowania:

 • W przypadku umorzenia postępowania każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie.

Umorzenie postępowania na skutek złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty daje możliwość powodowi wystąpienia do Sądu z tradycyjnym pozwem w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania:

 • Jeżeli w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Na żądanie stron sąd, rozpoznając sprawę, uwzględni koszty poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Windykacja sądowa bez EPU

Powyższe oznacza, iż powód wybierając EPU jako postępowanie do rozpatrzenia jego sprawy narażony jest na wniesienie 2 powództw o to samo w krótkich odstępach czasu – co negatywnie wpływa na sytuację procesową powoda. Brak natomiast reakcji ze strony powoda tj. brak złożenia powództwa ww. terminie może dodatkowo powodować następujące skutki:

 • utratę prawa do zwrotu wcześniej poniesionych kosztów sądowych,
 • brak przerwania terminu przedawnienia roszczenia na skutek podjęcia czynności przed Sądem.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż windykacja należności na drodze sądowej z wykorzystaniem EPU jest narażona na wiele przeszkód natury formalnej – co niewątpliwie wpływa na efektywność działań podejmowanych przez wierzyciela.

Windykacja sądowa jest wiodącym obszarem działalności Naszej Kancelarii. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania Nas bliżej w zakresie m.in. windykacji przedsądowej, windykacji sądowej oraz windykacji egzekucyjnej.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190