Wydłużanie terminów dostarczenia FV i dokumentów transportowych

Dostarczenie FV i dokumentów transportowych – orzeczenie Sądu

Prawomocny wyrok w sprawie terminów dostarczenia Faktury VAT i dokumentów transportowych

Kwestia terminowego dostarczenia przez przewoźnika dokumentów transportowych rozpala emocje wśród podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw. Z jednej strony przewoźnicy zawierają umowy godząc się na różne (w większości przypadków niekorzystne) postanowienia umowne. Z drugiej strony zleceniodawcy wykorzystują nawet jednodniowe opóźnienie do wydłużenia o 30/45 dni terminu zapłaty oraz nałożenia na przewoźnika z ww. tytułu kary umownej.

Z uwagi, iż Konwencja CMR oraz Prawo przewozowe w żaden sposób nie odnosi się do kwestii związanej z wypłatą wynagrodzenia przewoźnikowi to należy ocenić czy takie praktyki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Koszty rekompensaty za odzyskiwanie należności

Rozstrzygając ww. kwestię można poprzeć swoje rozważania o najnowsze orzecznictwo. W jednej z ostatnich spraw prowadzonych przez Kancelarię Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 25 lutego 2020 r. przychylił się do stanowiska powódki i zasądził całą dochodzoną należność od pozwanego.

Stan faktyczny sprawy wyglądał następująco. Powódka wykonała na rzecz pozwanego szereg usług transportowych w oparciu o przepisy Konwencji CMR oraz Prawa przewozowego. Usługi zostały wykonane bez zastrzeżeń. Pomimo upływu terminu płatności należności wynikające z faktur VAT nie zostały zapłacone.

W wyniku przeprowadzonych przez Kancelarię czynności windykacyjnych pozwany dokonał płatności należności głównej. Pozwany jednak nie dokonał płatności wystawionych not za koszty rekompensaty za odzyskiwanie należności, albowiem stwierdził, iż wstrzymał płatność za wszystkie faktury. Podstawę wstrzymania zapłaty stanowiła okoliczność, iż Klient pozwanego wniósł bliżej nieokreśloną reklamację do usługi wykonywanej przez powódkę.

Wydłużenie terminu płatności FV

W tej sytuacji powódka była zmuszona wystąpić do Sądu w celu dochodzenia rekompensat. W dniu 25 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim orzekł m.in.:

  • W sprawie należało również zbadać czy dopuszczalne jest dwukrotne wydłużenie terminu płatności faktury w razie nie dostarczenia w oznaczonym terminie faktury i potwierdzonych podpisem i pieczątką odbiorcy dokumentów transportowych,
  • Sąd zgodził się z twierdzeniem powódki, iż pozwany przewidział w treści zlecenia dwa różne terminy zapłaty należności tj. termin 45 dni, który nie zawiera dodatkowych ograniczeń i termin 90 dni uzależniony od spełnienia przez powódkę konkretnego warunku,
  • Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 8a Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Wskazany wyżej pkt. 11 zlecenia transportowego ustala taki właśnie termin, który określa jako „14 dni od daty wykonania usługi” co jest niezgodne z powyższym przepisem.

Brak zasadności wydłużania terminów zapłaty

Powyższy wyrok wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą odnoszącą się do niezasadności wydłużania terminów zapłaty w sytuacji, gdy w zleceniu transportowym został przewidziany termin do dostarczenia faktury VAT i dokumentów transportowych.

Jednakże należy mieć na uwadze, że ww. wyrok nie wiąże innych podmiotów oraz sprawa była rozpoznawana na podstawie zlecenia transportowego sporządzonego przez pozwanego. Tym samym zaleca się, aby przed zawarciem umowy transportowej dokładnie zapoznać się z jej treścią.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190