Termin złożenia zastrzeżeń w zakresie opóźnienia w przewozie

Termin złożenia zastrzeżeń w zakresie opóźnienia w przewozie

W ostatnich artykułach związanych z problematyką kar umownych za opóźnienia w transporcie omówiliśmy kwestię nieważności kar umownych z tego tytułu w transporcie międzynarodowym oraz kwestię odszkodowania z tytułu opóźnienia w przewozie.

Jednakże należy zwrócić uwagę, iż na gruncie Konwencji CMR, aby dochodzić roszczeń od przewoźnika należy zachować wymóg formalny, który warunkuje możliwość dochodzenia roszczeń od przewoźnika. Prawo transportowe tj.A Konwencja CMR ww. zakresie również ma charakter bezwzględnie obowiązujący.

Jak wynika z art. 30 Konwencji CMR:

  1. Opóźnienie dostawy może stanowić podstawę do odszkodowania tylko wówczas, gdy zastrzeżenie zostało skierowane na piśmie w terminie 21 dni od dnia postawienia towaru do dyspozycji odbiorcy.

Czy można stracić uprawnienie do dochodzenia roszczeń?

Pytanie brzmi: czy jeżeli osoba uprawniona nie złoży stosownego oświadczenia w ciągu 21 dni to czy traci uprawnienie do dochodzenia roszczeń z tytułu opóźnienia w dostawie? Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco tj. w przypadku nie złożenia zastrzeżeń w ciągu 21 dni uprawnienie do dochodzenia roszczeń całkowicie wygasa.

Na powyższe zwraca uwagę judykatura:

  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w sprawie o sygn. akt: V ACa 861/15:
    Opóźnienie dostawy może stanowić podstawę do odszkodowania tylko wówczas, gdy zastrzeżenie zostało skierowane na piśmie w terminie 21 dni od dnia postawienia towaru do dyspozycji odbiorcy. Wskazany w tym przepisie termin ma charakter terminu zawitego, którego uchybienie powoduje wygaśnięcie roszczenia z jego upływem.
  • Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni, w sprawie o sygn. akt: VI GC 1348/21:
    Brak zastrzeżenia skierowanego do przewoźnika w terminie wymienionym w powołanym przepisie art. 30 ust. 3 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej w G. w dniu 19 maja 1956 roku (Dz.U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238 ze zm.) z zachowaniem wskazanej tam formy powoduje wygaśnięcie roszczenia o odszkodowanie za szkodę spowodowaną opóźnieniem w przewozie (tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 czerwca 2016 roku, sygn. akt V ACa 861/15). Uważa się też, że w takim przypadku, tj. niezgłoszenia zastrzeżeń osoba uprawniona nie może się powoływać na treść art. 29 konwencji (Krzysztof Wesołowski, Komentarz do Konwencji CMR, Zielona Góra 1996, s. 105-109).

Kancelaria w zakresie prawa transportowego świadczy na rzecz podmiotów związanych z branżą transportowo – spedycyjną kompleksowe usługi prawne. Z Naszych usług korzystają podmioty będące przewoźnikami, spedytorami, nadawcami lub odbiorcami. Świadczymy usługi na rzecz podmiotów krajowych oraz zagranicznych.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190