Oferta współpracy – logistyka, spedycja, przewóz, transport, konwencja CMR

Problematyczne aspekty działalności przewoźnika i spedytora w świetle przepisów Prawa przewozowego i Konwencji CMR.

Dynamika rozwoju rynku branży transportowej powoduje, iż coraz więcej przedsiębiorstw nie jest w stanie w sposób należyty chronić swoich praw. Fakt ten wynika ze specyfiki prawa transportowego oraz zmiennych uregulowań prawnych, w tym zmiennych interpretacji Prawa przewozowego oraz Konwencji CMR.

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego świadczy na rzecz podmiotów związanych z branżą transportowo – spedycyjną kompleksowe usługi prawne. Z Naszych usług korzystają podmioty będące przewoźnikami, spedytorami, nadawcami lub odbiorcami. Świadczymy usługi na rzecz podmiotów krajowych oraz zagranicznych.

Z uwagi, iż mamy możliwość reprezentowania w sporach podmioty będące po różnej stronie łańcucha dostaw, znamy dokładnie specyfikę postępowań związanych roszczeniami transportowymi. Tym samym jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie instrumenty prawne w celu ochrony interesów Naszego Klienta. W związku z tym nie tylko skutecznie dochodzimy roszczeń o zapłatę z tytułu przewoźnego/frachtu lub odszkodowań za szkodę transportową, lecz również skutecznie bronimy interesów Naszych Klientów poprzez doprowadzenie do oddalenia kierowanych przeciwko Nim roszczeń. Należy przy tym zauważyć, iż część roszczeń występujących w branży TSL nie ma należytej podstawy prawnej. W związku z tym praktyką jest przyjmowanie odpowiedzialności wśród przedsiębiorców za zdarzenia nie objęte ich odpowiedzialnością.

Ostatnie Nasze sukcesy dotyczą:

  • sprawy o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia części przesyłki przeciwko podmiotowi świadczącemu usługi spedycyjne. Pomimo wydania decyzji przez Towarzystwo Ubezpieczeń o braku ponoszenia winy w wyborze przewoźnika przez spedytora udowodniliśmy, iż w tej konkretnej sprawie spedytor ponosi odpowiedzialność jak przewoźnik. W związku z tym spedytor nie był należycie chroniony przez swoją polisę OC, albowiem dotyczyła ona wyłącznie czynności spedytorskich. Zapłata odszkodowania nastąpiła z własnego majątku spedytora. Powyższy przykład wskazuje jak ważne jest dokonanie audytu prawnego związanych z prowadzonymi czynnościami gospodarczymi- celem zabezpieczenia swoich praw,
  • sprawy przeciwko Klientowi – przewoźnikowi o zapłatę związaną z uszkodzeniem towaru tj. materiałów budowlanych. Pomimo podnoszenia przez odbiorcę zarzutów niewłaściwego zabezpieczenia towaru przez przewoźnika Sąd uznał, iż nie została udowodniona wysokość szkody. Poza tym Sąd stwierdził, iż szkoda powstała na skutek nienależytego działania nadawcy, który dokonał nieprawidłowych czynności ładunkowych,
  • sprawy przeciwko odbiorcy towaru o zapłatę zaległego przewoźnego na rzecz Klienta – przewoźnika. W toku procesu Kancelaria udowodniła, iż fakt, że odbiorca nie był stroną umowy zawartej pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem nie zwalnia odbiorcy z obowiązki zapłaty przewoźnego,
  • sprawa przeciwko nadawcy towaru (przewoźnikowi głównemu) o zapłatę z tytułu szkody związanej z odstąpieniem od umowy przez nadawcę z uwagi na brak towaru na załadunku. W toku procesu Kancelaria udowodniła wysokość poniesionej przez przewoźnika szkody w związku z przystąpieniem przez przewoźnika do wykonania umowy oraz okresem oczekiwania na załadunek,
  • sprawy przeciwko osobie zarządzającej transportem w spółce prawa handlowego w zakresie ukarania karą grzywny za naruszenie przez spółkę zasad prawidłowego wykonywania transportu drogowego. Kancelaria uzyskała wyrok uniewinniający w zakresie podnoszonych we wniosku o ukaranie czynów jakie miałaby dopuścić się ww. osoba,
  • sprawa przeciwko pracownikom Klienta – spółki logistycznej, w zakresie naruszenia przez pracowników zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz bezprawnego ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W ramach prowadzenia sprawy wypracowaliśmy ugodę, która w sposób kompleksowy rozwiązała konflikt pomiędzy stronami sporu.

Nasza praktyka zawodowa dotyczy również pozostałych kwestii związanych z branżą transportowo – spedycyjną. Świadczymy usługi związane z bieżącą działalnością Naszych Klientów np. prawo pracy, prawo kontraktów, prawo handlowe oraz ubezpieczeń.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190