Koszty podjazdu pod załadunek

Obciążenie kosztami podjazdu pod załadunek

W transporcie drogowym towarów jednym z najczęstszych sporów pomiędzy przewoźnikiem a jego kontrahentem jest spór dotyczący obciążenia kontrahenta kosztami jakie poniósł przewoźnik w związku z podjazdem samochodu po towar, którego w rzeczywistości nie było.

W niniejszej części Poradnika nie będziemy skupiać się na klauzulach wolnego od postojowego, albowiem według Nas nie będą one miały w przypadku braku ładunku zastosowania.

Podkreślić należy, iż obowiązkiem kontrahenta przewoźnika jest wydanie mu określonego towaru w określonym czasie i miejscu. W sytuacji, gdy kontrahent nie wykonuje tego obowiązku można wskazać, iż w sposób nienależyty wykonuje swoje zobowiązanie wynikające z zawartej umowy z przewoźnikiem. Na powyższe nienależyte wykonanie zobowiązania nie mają wpływu okoliczność np. „Klient się rozmyślił”, „Załadowca wydał towar wcześniejszemu przewoźnikowi” czy też „Towar nie jest gotowy”.

Spory o koszty podjazdu

Skutkiem nienależytego wykonania zobowiązania umowy przez kontrahenta jest jego odpowiedzialność na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego (przyjmując, że zastosowanie ma prawo polskie): art. 471 Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Powyższe oznacza to, iż w przypadku sporu o koszty podjazdu lub inne należności związane z brakiem towaru (konsekwencją braku towaru jest tzw. storno zlecenia) przewoźnik zobowiązany jest do wykazania szkody jaką poniósł. Wykazanie szkody nie polega na tym, iż przewoźnik wystawi na rzecz kontrahenta dokument księgowy w postaci noty obciążeniowej w wysokości całości przewoźnego, 50 % przewoźnego lub innej kwoty.

Wykazanie wysokości szkody transportowej

Takie działanie uznać należy za nieuprawnione – co w konsekwencji może doprowadzić do oddalenia powództwa o zapłatę z uwagi na nie wykazanie przez przewoźnika wysokości szkody.

Dlatego przewoźnik winien w celu wykazania wysokości szkody poniesionej za podjazd zwrócić się o pomoc biegłego, który w sposób fachowy obliczy wysokość utraconych przychodów, kosztów poniesionych w związku z rozpoczęciem wykonywania przez przewoźnika umowy oraz wysokość kwot jakie zaoszczędził przewoźnik, w sytuacji gdy nie wykonał w całości transportu.

Dopiero powyższe wyliczenia mogą doprowadzić do wartości szkody jaką zobowiązany jest zapłacić kontrahent przewoźnikowi.

Sprawdź w czym jeszcze może Ci pomóc nasza Kancelaria – prawo transportowe.

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190