Co dokładnie reguluje prawo transportowe oraz konwencja CMR?

Usługi transportowe wiążą się z koniecznością spełnienia wielu kryteriów i wymagań wynikających między innymi z prawa transportowego. Co więcej, gdy transport ma charakter transgraniczny, prowadzona działalność musi spełniać nie tylko normy prawa krajowego, ale także podporządkować się pod wiele różnorodnych regulacji międzynarodowych. Nic więc dziwnego, że prawo transportowe jest niejednokrotnie niezbędnym „ogniwem” do właściwego prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze transportowym. Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska.

Prawo transportowe i jego charakterystyka

Prawo transportowe jest to gałąź prawna zawierająca skomplikowane konstrukcje prawne, które niejednokrotnie wymagają profesjonalnej interpretacji doświadczonej kancelarii.

Prawo transportowe w najbardziej ogólnym zarysie, zajmuje się uregulowaniem sfery przemieszczania się osób oraz rzeczy z jednego miejsca w drugie. Do najbardziej znaczących aktów prawnych, które zawierają obecnie obowiązujące przepisy prawa transportowego, zaliczana jest ustawa o transporcie drogowym.

Według definicji w niej zawartej krajowy transport drogowy dotyczy przewozu osób bądź rzeczy pojazdami samochodowymi, które zostały zarejestrowane w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również przyczepami oraz naczepami wykorzystywanymi do transportu rzeczy. By ustawa znalazła zastosowanie, trasa, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdów, musi być zlokalizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZADZWOŃ DO NAS

Adwokat Piotr Markowski
Radca prawny Piotr Michałowski

NAPISZ DO NAS


   

   

  Co reguluje prawo transportowe?

  Prawo transportowe reguluje przewóz osób oraz rzeczy, który wykonywany jest odpłatnie na podstawie umowy przewozowej. Prawo stosuje się do przewoźników, którzy świadczą transport samochodowy, kolejowy, żeglugi śródlądowej oraz multimodalny (mieszane sposoby transportu).

  Prawo transportowe reguluje m.in.:

  • zasady poruszania się po drogach,
  • opłaty,
  • ochronę pasażerów,
  • organizowanie oraz wykonywanie transportu,
  • warunki oraz sposób prowadzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego,
  • działanie Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego,
  • odpowiedzialność wynikającą z naruszenia warunków bądź obowiązków związanych z przewozem drogowym.

  Co więcej, ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku jasno określa kluczowe zasady związane z podejmowaniem oraz wykonawstwem krajowego transportu drogowego, międzynarodowego transportu drogowego, jak również niezarobkowej formy krajowego przewozu drogowego.

  Konwencja CMR – kluczowy dokument transportów międzynarodowych

  Wśród uregulowań międzynarodowych dotyczących transportu, kluczową rolę pełni konwencja CMR oraz prawo przewozowe.

  Konwencja CMR jest aktem prawnym obowiązującym daną działalność transportową, która zajmuję się zarobkowym transportem na skalę międzynarodową. Co ważne, znajduje ona zastosowanie jedynie do przewozów wykonywanych przy użyciu pojazdów członowych, naczep oraz przyczep. Konwencja CMR znajduje zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy kraj nadania towaru bądź docelowy kraj transportu jest stroną konwencji CMR. Ma ona zastosowanie w takich przypadkach do wszystkich umów o zarobkowy przewóz drogowy. Jednym z najbardziej popularnych uregulowań, które wynika z konwencji jest list przewozowy CMR.

  To dokument, który zawiera wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane przewoźnika, zawartość transportowanego ładunku, jak również dane odbiorcy. List sporządzany jest zawsze w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Pierwszy należy do nadawcy, drugi pozostaje przy przesyłce, a trzeci należy do przewoźnika wykonującego zlecenie. Co ważne, zarówno nadawca, jak i przewoźnik, posiadają prawo do wymagania wystawienia takiej liczby listów przewozowych, ile jest rodzajów czy partii towarów, bądź ile pojazdów mechanicznych bierze udział w transporcie. To kluczowy dokument, na którym opiera się różnego rodzaju roszczenia i prawa względem wykonywanego przewozu.

  Dodatkowo konwencja CMR określa odpowiedzialność przewoźnika oraz nadawcy, jak również rozporządzanie towarem. Przepisy regulują m.in. odpowiedzialność nadawcy wobec przewoźnika za szkody, które wyrządzone zostały osobom, towarom bądź wyposażeniu, czy za koszty, które związane były z wadliwym zabezpieczeniem towaru. Jest to swoista ochrona interesów przewoźnika.

  Spod konwencji CMR wyłączony jest m.in.: przewóz zwłok, przewóz rzeczy przesiedlenia czy przewóz, który wykonywany jest na podstawie międzynarodowych konwencji pocztowych.

  Zapraszamy do kontaktu:

  Zobacz także
  Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190