Postępowanie komornicze krok po kroku

Jak przebiega postępowanie komornicze

Wielokrotnie w trakcie świadczenia usług na rzecz klientów Kancelarii spotkaliśmy się z zapytaniem w jaki sposób przebiega postępowanie komornicze i jak je wszcząć. Z uwagi, że jest to postępowanie wieloetapowe poniżej przedstawiamy poszczególne jego fazy czyli postępowanie komornicze krok po kroku. Zdajemy sobie sprawę, iż nie jesteśmy w stanie zaprezentować wszelkich aspektów postępowania komorniczego. Jednak wskazujemy na najważniejsze kroki celem uzyskania zaspokojenia swoich roszczeń.

Uzyskanie tzw. tytułu wykonawczego

Wszczęcie postępowania komorniczego uzależnione jest od uzyskania tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest zazwyczaj wyrok sądu lub nakaz zapłaty wydany przez sąd. Po uprawomocnieniu się wyroku/nakazu zapłaty wierzyciel winien złożyć do właściwego sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na orzeczenie.

Skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności wierzyciel winien skierować wniosek egzekucyjny do komornika właściwego do prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika. Wniosek złożyć można pisemnie w Kancelarii komornika lub wysłać pocztą – dołączając tytuł wykonawczy do wniosku. We wniosku wierzyciel powinien m.in. określić dane pozwalające ustalić tożsamość dłużnika, wskazać w jakim zakresie wierzyciel żąda wyegzekwowania świadczenia, wskazać informację o posiadanym majątku dłużnika.

Badanie przez komornika kwestii formalnych

Po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego komornik bada czy wniosek egzekucyjny nie posiada braków formalnych uniemożliwiających wszczęcie egzekucji oraz czy wybrany przez wierzyciela komornik jest właściwy do prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika. W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z wszczęciem postępowania egzekucyjnego, komornika o stwierdzonych przeszkodach informuje wierzyciela, który jest zobowiązany podjąć określone czynności celem np. usunięcia braków formalnych wniosku egzekucyjnego. W przypadku braku przeszkód do wszczęcia postępowania komornik przystępuje do działania.

Wezwanie dłużnika do zapłaty należności

W ramach kolejnego kroku komornik sądowy informuje pisemnie dłużnika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego doręczając mu stosowne pismo oraz wezwanie do zapłaty długu. Równocześnie komornik wzywa wierzyciela do uiszczenia stosownych zaliczek na koszty prowadzenie postępowania komorniczego – koszty wysyłki dokumentów przez pocztę, koszty pozyskania danych z ZUS oraz Urzędu Skarbowego, koszty dojazdu w związku z podejmowanymi czynnościami terenowymi.

Dalsze czynności egzekucyjne

W przypadku braku zapłaty przez dłużnika należności po wezwaniu do zapłaty komornik zobowiązany jest do podjęcia dalszych czynności egzekucyjnych m.in. dokonania zajęcia rachunków bankowych dłużnika, dokonania zajęcia ruchomości należących przez dłużnika, dokonanie zajęcia nadpłat z tytułu zwrotu podatku dochodowego i VAT w urzędzie skarbowym, przeprowadzenie czynności terenowych w miejscu gdzie dłużnik posiada majątek.

Zakończenie postępowania egzekucyjnego

W momencie, gdy dłużnik spłaci należność wraz z wszelkimi kosztami egzekucyjnymi komornik wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania komorniczego. W przypadku gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku umożliwiającego zaspokojenie długu komornik zobowiązany jest umorzenia postępowania z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Umorzenie egzekucji jako bezskutecznej nie pozbawia wierzyciela możliwości wszczęcia kolejnego postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w przyszłości.

Podsumowanie

Tak pokrótce przedstawia się proces postępowania komorniczego krok po kroku. Oczywiście należy mieć na uwadze, że ww. postępowanie jest dość skomplikowane i cechuje się dużym poziomem formalizmu. Dlatego nie wszystkie aspekty zostały w niniejszym artykule opisane.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu w przypadku pytań lub chęci zlecenia Nam obsługi prawnej procesu egzekucyjnego. Kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje Klientów na każdym kroku postępowania komorniczego (a wcześniej też sądowego).

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190