Czy można zaskarżyć uchwałę o przystąpieniu do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego?

Na tak postawione pytanie musiał odpowiedzieć w listopadzie 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku II OSK 81/13 stwierdził, że samo rozpoczęcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego nie stanowi naruszenia praw obywatela tj. swobodnego prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Sprawa dotyczyła mieszkańca, który wystąpił do właściwego organu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie decyzji jednak zostało zawieszone, albowiem rada gminy przystąpiła do prac dotyczących sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Sama uchwała rady gminny wskazywała, że na terenie planowanej inwestycji będzie obowiązywał zakaz zabudowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę mieszkańca gminy. Następnie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną. Sądu administracyjne podkreśliły, iż sytuacja obywatela nie pogorszyła się na skutek podjęcia prac na ww. planem, albowiem na dzień wydawania orzeczeń nie wiadomo czy plan wejdzie kiedykolwiek w życie oraz jaka będzie jego treść. Co więcej, sądy administracyjne zwróciły uwagę, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa mieszkaniec gminy może bronić swoich interesów na etapie prac nad planem zagospodarowania, między innymi poprzez zgłaszanie stosownych uwag.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190