Zarzut opóźnienia w transporcie i nota obciążeniowa

Zarzut opóźnienia w transporcie i nota obciążeniowa

Jednym z najczęściej pojawiających się zarzutów w stosunku do przewoźnika w zakresie wykonania przewozu towaru jest zarzut opóźnienia w transporcie. W związku z powyższym zlecający zazwyczaj wystawia notę obciążeniową na kwotę stanowiącą procent frachtu i obciąża ww. kwotą przewoźnika. Tym samym dochodzi do braku zapłaty za umówioną usługę.

Kary umowne za opóźnienie w przewozie są najczęściej stosowaną praktyką na rynku transportowym. Jednakże jak wynika z doświadczeń Kancelarii taka kara umowna za opóźnienie może zostać uznana za nieważne postanowienie umowne – w przypadku wykonywania transportu międzynarodowego.

Kluczowym aktem prawnym regulującym międzynarodowy przewóz towarów jest Konwencja CMR, która stanowi w swojej treści, iż:

Artykuł 1

  1. Niniejszą Konwencję stosuje się do wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsca przewidziane dla jej dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdują się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się.

Sprzeczne z Konwencją CMR kary umowne

W jednej z ostatnich spraw prowadzonych przez Kancelarię w zakresie problematyki kar umownych za opóźnienie w przewozie międzynarodowym Sąd Okręgowy w Białymstoku (w prawomocnym wyroku o sygn. akt: VIII GA 47/22) orzekł:

Nie ulega wątpliwości, że jest to przepis konwencji CMR bezwzględnie wiążący strony i zastrzeżenie kary umownej z tego tytułu (opóźnienia w przewozie) w formule tak jak chciałaby to strona pozwana i wywodzenie bez udowodnienia pozostałych przesłanek odszkodowawczych roszczenia objętego zarzutem potrącenia musiały okazać się nieskuteczne. Sąd II instancji w całości podziela rozważania i ocenę prawną sądu rejonowego w tym zakresie. Nie ma też żadnych wątpliwości, że przepisy konwencji CMR wchodzą w system prawa krajowego, albowiem zostały inkorporowane do polskiego porządku prawnego, mają pierwszeństwo przed regulacjami zawartymi w ustawie, w tym ustawie kodeks cywilny i wyłączają w tym względzie przepisy artykułu 483 kodeku cywilnego nie zwalniając dochodzącego w tym przypadku od udowodnienia restrykcyjnych przesłanek w tym wystąpienia szkody.

odkreślić należy, iż zgodnie z Konwencją CMR:

Artykuł 41

  1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 40 jest nieważna i pozbawiona mocy każda klauzula, która pośrednio lub bezpośrednio naruszałaby postanowienia niniejszej Konwencji. Nieważność takich klauzul nie pociąga za sobą nieważności pozostałych postanowień umowy.

Tym samym sądy I i II instancji orzekły, że kary umowne za opóźnienie w przewozach międzynarodowych są postanowieniami sprzecznymi z Konwencją CMR. Tym samym zachodzi nieważność ww. postanowień.

Jako Kancelaria specjalizująca się w prawie transportowym zapraszamy wszystkich do kontaktu w przypadku problemów z karami umownymi za opóźnienie w przewozie.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190