Wynagrodzenie ryczałtowe a koszty robót dodatkowych

Strony umowy o dzieło lub o roboty budowlane w przeważające części zawierając stosowną umowę przewidują, iż wykonawcy należne będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonaną pracę.

Często Inwestor w procesie budowlanym łączy pojęcie wynagrodzenia ryczałtowego ze wszystkimi pracami jakie musi wykonać Wykonawca aby ukończyć przedmiot umowy.

Co do zasady powyższe stanowisko uznać należy za prawidłowe. Jednakże podkreślić należy, iż w toku realizacji umowy często zdarza się, iż Inwestor zobowiązuje Wykonawcę do wykonania prac nie objętych pierwotną umową lub dokumentacją projektową, która stanowiła podstawę oferty Wykonawcy.

Tym samym ww. zakresie powstaje spór pomiędzy stronami umowy tj. czy wynagrodzenie ryczałtowe swoim zakresem obejmuje również np. prace dodatkowe.

Sąd Najwyższy już wielokrotnie wypowiedział się, iż w przypadku gdy Wykonawca wykonał pracę dodatkowe nie objęte pierwotną umową lub dokumentacją projektową, to wykonawcy przysługuje roszczenie przeciwko Inwestorowi z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, albowiem Inwestor jest wzbogacony kosztem Wykonawcy o wartość dodatkowych robót i materiałów wbudowanych w przedmiot umowy.

Powyższe podkreśla m.in. wyrok z dnia 09 października 2014 r. Sądu Najwyższego (sygn. I CSK 568/13).

Dlatego zwracamy uwagę, iż prawidłowe określenie przedmiotu umowy wraz z określeniem zasad wynagradzania za wykonanie przedmiotu umowy ma wpływ na prawidłowe wykonanie umowy i pozwala stronom umowy uniknąć ewentualnych sporów w trakcie trwania kontraktu, jak i po wykonaniu umowy.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190