Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Kompleksowa obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Świadczona przez nas obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości obejmuje w szczególności następujące aspekty:

Windykacja należności na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych:

 • prowadzenie z dłużnikiem korespondencji przedprocesowej, tj. wezwania
  do zapłaty, propozycje polubownego rozstrzygnięcia sporu, ugody pozasądowe,
 • sporządzanie i kierowanie do sądów:
  • wniosków o zawezwanie do próby ugodowej,
  • pozwów o zapłatę,
  • pozwów o przymusową sprzedaż lokalu dłużnika,
  • pozwów o zapłatę odszkodowania przeciwko właściwej gminie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej,
 • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w wskazanych powyżej sprawach,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych począwszy od złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji do jego zakończenia – stały nadzór i monitoring spraw egzekucyjnych.

Prowadzenie spraw związanych z eksmisją z nieruchomości:

 • analiza sprawy pod kątem zaistnienia przesłanek do dochodzenia roszczenia o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania,
 • sporządzanie i kierowanie pozwu o eksmisję na drogę postępowania sądowego,
 • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w wskazanym postępowaniu,
 • egzekucja roszczenia o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu w postępowaniu egzekucyjnym,
 • dochodzenie od gminy roszczeń związanych z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie uprawnionej.

Bieżące doradztwo prawne spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych:

 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie bieżącej działalności spółdzielni oraz wspólnot, dotyczących m.in. formy prawnej, podejmowanych uchwał, zawieranych umów i innych dziedzin związanych z działalnością spółdzielni oraz wspólnot,
 • doradztwo na rzecz organów spółdzielni i wspólnot,
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych spółdzielni oraz wspólnot (statut, regulaminy, zarządzenia, itp.),
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych decyzji organów spółdzielni i wspólnot,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości.

Bieżące doradztwo prawne zarządców nieruchomości:

 • dochodzenie i windykacja należności finansowych zarządcy – przedsądowa jak i sądowa, wraz z postępowaniem egzekucyjnym,
 • przygotowywanie i weryfikowanie umów o zarządzanie nieruchomością wspólną,
 • przygotowywanie innych umów z zakresu bieżącej działalności zarządcy,
 • opiniowanie działalności zarządców nieruchomości,
 • przygotowywanie i weryfikowanie projektów umów z dostawcami i odbiorcami mediów,
 • przygotowywanie i weryfikowanie umów inwestycyjnych, budowlanych, remontowych, adaptacyjnych, projektowych i innych związanych z procesem budowy.

Dochodzeniu roszczeń od deweloperów z tytułu wad części nieruchomości wspólnej:

 • podejmowanie przedsądowych czynności zmierzających do realizacji roszczeń z rękojmi oraz gwarancji jakości,
 • przygotowywanie i weryfikowanie projektów ugód/porozumień zawieranych z deweloperami,
 • kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego wraz z zastępstwem procesowym.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190