Służebność przesyłu

Jedną z podstawowych działalności Kancelarii jest dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy przesyłowego w zakresie ustanawiania odpłatnych służebności przesyłu oraz pomoc przy dochodzeniu roszczeń o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych, tj. energetycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, gazowych.

Na rzecz Klientów prowadzimy postępowania sądowe, jak również uczestniczymy w negocjacjach przedsądowych z przedsiębiorcą przesyłowym.

Obsługa prawna w zakresie służebności przesyłu obejmuje:

  • badanie stanu prawnego nieruchomości,
  • pośredniczenie w zawieraniu umów z przedsiębiorcami przesyłowymi przy ustanawianiu służebności, w tym prowadzenie negocjacji i rokowań z przedsiębiorcami przesyłowymi co do wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
  • reprezentowanie właścicieli w cywilnych postępowaniach sądowych:
    1. w sprawach o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu oraz zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;
    2. w sprawach o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem na niej urządzeń przesyłowych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, np. poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących czasowego zajęcia nieruchomości,
  • reprezentowanie właścicieli w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190