Przekształcenie spółki z o.o. na spółkę komandytową

Zmiana formy działalności

Każdy podmiot działający w branży transportowej jest w sposób szczególny podatny na różnego rodzaju zagrożenia, których zrealizowanie prowadzi często do powstania dużych strat. Można stwierdzić, iż przedsiębiorstwa realizujące usługi transportowe ponoszą względnie najwyższe koszty ryzyka w porównaniu do innych działalności gospodarczych. W związku z tym, należy podjąć konkretne kroki w celu zminimalizowania potencjalnych strat wynikających ze wskazanego ryzyka.

Procedura przekształcenia

Jednym ze sposobów jest bez wątpienia zmiana formy działalności, czyli na przykład przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – łączącą cechy spółki osobowej i kapitałowej. Mając na uwadze, iż owej kwestii nie reguluje prawo transportowe ani konwencja CMR, należy sięgnąć do przepisów Kodeksu spółek handlowych. Niekwestionowaną zaletą wspomnianego przekształcenia jest fakt, iż w przypadku spółki komandytowej mamy do czynienia z jednokrotnym opodatkowaniem.

Dodatkowo występują tu korzystniejsze zasady odpowiedzialności wspólników – za zobowiązania spółki komandytowej nieograniczoną odpowiedzialność ponosi komplementariusz, natomiast komandytariusze odpowiadają do wysokości sumy komandytowej, oznaczonej w umowie spółki, jeśli wniosą do spółki wkład równy lub przewyższający tę sumę.

Z uwagi na niepewność na rynku transportowym oraz zmieniające się warunki w prawie transportowym Kancelaria przedstawia procedurę przekształcenia.

Przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę komandytową

W myśl art. 551 § 1 k.s.h. każda spółka handlowa, w tym także spółka z o.o., może zostać przekształcona w inną spółkę handlową, również w spółkę komandytową.

Przekształcenie spółki z o.o. w sp. k. należy zacząć od zaplanowania, na jakich zasadach będzie funkcjonowała spółka komandytowa, kto będzie jej wspólnikiem, w jaki sposób rozłoży się odpowiedzialność wspólników. Warto pamiętać, że w spółce komandytowej – inaczej niż w spółce z o.o. – przynajmniej jeden ze wspólników ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki (komplementariusz). Bazując na wszystkich zebranych informacjach, będzie można przygotować plan przekształcenia i poddać go badaniu biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 557 KSH plan przekształcenia przygotowuje zarząd spółki przekształcanej albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej, sporządza się go w firmie pisemnej pod rygorem nieważności, a w przypadku spółki jednoosobowej plan przekształcenia winien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Przygotowanie planu przekształcenia

Art. 556 KSH jako obowiązkowe elementy planu przekształcenia wymienia: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej oraz określenie wartości udziałów/akcji, na podstawie sprawozdania finansowego przygotowanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia.

Kluczowym dokumentem, bez którego przygotowanie planu przekształcenia nie byłoby możliwe jest sprawozdanie finansowe spółki przekształcanej. To dlatego tak ważne jest, aby na tym etapie procesu przekształcenia osoby za to odpowiedzialne w spółce w sposób sprawy i rzetelny przygotowały wszystkie niezbędne dokumenty.

Poza wspomnianym sprawozdaniem finansowym, obowiązkowymi załącznikami do planu przekształcania są: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy przekształconej spółki komandytowej oraz wycena składników majątku spółki przekształcanej.

Jak stanowi art. 559 § 4 KSH biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz spółce przekształcanej.

Następnie zarząd lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej powinni zawiadomić wszystkich wspólników spółki o planowanym podjęciu uchwały o przekształceniu. Zgodnie z KSH powinno to nastąpić dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym podjęciem uchwały o przekształceniu.

W praktyce możliwe jest skrócenie powyższych terminów do niezbędnego minimum, za zgodą wszystkich wspólników spółki przekształcanej szczególnie jeśli brali oni aktywny udział w przekształceniu Spółki i przygotowaniu planu przekształcenia.

Podjęcie uchwały o przekształceniu

Kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały o przekształceniu w formie aktu notarialnego – art. 562 KSH, zawarcie umowy spółki komandytowej oraz wpisanie spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS – art. 569 KSH (dzień wpisu do KRS to tzw. dzień przekształcenia). Optymalne z praktycznego punktu widzenia jest zawnioskowanie o wpis spółki przekształconej do rejestru dokładnie pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego (tzw. wpis celowany).

W ciągu miesiąca od podjęcia uchwały o przekształceniu wspólnicy spółki przekształcanej powinni złożyć pisemne oświadczenia o uczestnictwie w przekształconej spółce komandytowej (art. 564 KSH). W praktyce najczęściej zdarza się tak, że wspólnicy składają te oświadczenia bezpośrednio po podjęciu uchwały o przekształceniu w tym samym protokole notarialnym, co uchwała.

Zgodnie z art. 570 KSH ostatnim etapem przekształcenia w spółkę komandytową jest dokonanie obowiązkowego ogłoszenia o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stosowny wniosek do biura ogłoszeń MSiG powinni zgłosić wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy przekształconej spółki komandytowej (komplementariusze).

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190