Prawo lokalowe

Prawo lokalowe – na każdym etapie postępowania

Jedną z podstawowych specjalizacji Kancelarii jest obsługa prawna osób fizycznych oraz prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa lokalowego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oferujemy kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania. Dlatego warto zapoznać się z najistotniejszymi aspektami pomocy prawnej ww. zakresie.

Zobacz również pełen zakres usług – w ramach nieruchomości i inwestycji budowlanych – oferowanych przez naszą kancelarię.

Sporządzanie umów dotyczących problematyki prawa lokalowego

Podstawą spokojnego oraz użytkowania wynajmowanej lub zakupionej nieruchomości w postaci lokalu użytkowego lub lokalu mieszkaniowego jest dobrze skonstruowana umowa. Dzięki dobrze opracowanej umowie mają Państwo pewność, iż planowane przedsięwzięcie np. gospodarcze przyniesie oczekiwane efekty. Powyższe ma duże znaczenie przy np. zawieraniu długoterminowych umów najmu, dzierżawy powierzchni użytkowych, w których obligatoryjnie powinny znaleźć się zapisy dotyczące możliwości np. wypowiedzenia umowy przed upływem terminu na który była ona zawarta.

 

W ramach specjalizacji Prawo lokalowe świadczymy również usługi, które mają na celu chronić Państwa interes prawny np. przy zakupie rodzinnego domu lub mieszkania. Doradzamy m.in. jak zabezpieczyć swój interes prawny w relacjach z deweloperem lub osobami profesjonalnie zajmującymi się sprzedażą nieruchomości, kładąc duży nacisk na praw i obowiązki stron wynikające z rękojmi za wady fizyczne i prawne nieruchomości.

 

W skrócie nasze doradztwo dotyczy m.in.: umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, umów przenoszących własność nieruchomości, umów deweloperskich, umów najmu lokali użytkowych oraz lokali mieszkaniowych.

Prowadzenie negocjacji w zakresie problematyki związanej z prawem lokalowym

Zdajemy sobie sprawę, iż często zawarcie umowy pomiędzy stronami jest wynikiem wzajemnego kompromisu stron – powstałego w wyniku długotrwałych negocjacji.

 

Dlatego też oferujemy wyspecjalizowane usługi w zakresie prowadzenia negocjacji z deweloperami, osobami zarządzającymi powierzchniami handlowymi, właścicielami kamienic, wspólnotami i spółdzielniami.

 

Nasze usługi obejmują również negocjacje bezpośrednie w siedzibie dewelopera, urzędu (mieszkania komunalne), jak również uczestniczymy we wszelkiego rodzaju czynnościach podejmowanych przez strony u notariusza.

Dochodzenie należności wynikających z problematyki prawa lokalowego

Kancelaria zajmuje się również doradztwem i prowadzeniem postępowań przesądowych , sądowych i egzekucyjnych z zakresu Prawa lokalowego, w tym:

  • prowadzenia postępowań sądowych przeciwko lokatorom lub najemcom w przedmiocie zaległości w płatnościach czynszu i opłat eksploatacyjnych pobieranych przez właścicieli lub wynajmujących,
  • prowadzenia postępowań o eksmisję lokatorów,
  • dochodzenia odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokali socjalnych,
  • prowadzenia postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych lokatorów,
  • prowadzenie postępowań w zakresie rozwiązania stosunku najmu lub dzierżawy,
  • prowadzenie postępowań w zakresie wykorzystania lub zwrotu udzielonych przez strony umowy zabezpieczeń prawnych,
  • reprezentacja w postępowaniach o ustanowienie odrębnej własności lokali, zniesienia współwłasności, podział lub scalanie lokali i nieruchomości, oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych,
  • reprezentacja w postępowaniach m.in. o uchylenie uchwał podjętych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe.

Wszystkich zainteresowanych problematyką Prawa lokalowego zapraszamy do współpracy.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190