Odszkodowanie za opóźnienie w transporcie międzynarodowym

Odszkodowanie za opóźnienie w transporcie międzynarodowym

Problematyka związana z odszkodowaniem za opóźnienie w transporcie międzynarodowym jest częstą przyczyną sporów pomiędzy przewoźnikiem a zlecającym. W jednym z ostatnich artykułów omówiliśmy kwestię nieważności zastrzegania kary umownej za opóźnienie w przewozach międzynarodowych. Jako Kancelaria transportowa specjalizujemy się w obsłudze spornych kwestii związanych również z samym opóźnieniem w przewozie i wynikającym z tego odszkodowaniem dla osoby uprawnionej.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 23 ust. 5 Konwencji CMR:

  1. W razie opóźnienia dostawy, jeżeli osoba uprawniona udowodni, że wynikła stąd dla niej szkoda, przewoźnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie, które nie może przewyższyć kwoty przewoźnego.

W związku z powyższym brzmieniem przepisu podkreślić należy, iż osoba uprawniona jest zobowiązana do wykazania szkody w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez przewoźnika: opóźnieniem dostawy. Jednakże wysokość szkody nie może przewyższać kwoty umówionego przewoźnego.

Korzystny wyrok w sporze z nadawcą

Na bezwzględnie obowiązujący charakter art. 23 ust. 5 Konwencji CMR zwraca się uwagę się w orzecznictwie. Jako Kancelaria transportowa uzyskaliśmy korzystny wyrok dla Klienta w sporze z nadawcą o zapłatę odszkodowania za opóźnienie w przewozie międzynarodowym:

  • Dalej Sąd jedynie na marginesie wskazuje, że rację miała strona pozwana, wskazując, że odszkodowanie nie może przewyższać przewoźnego. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 5 CMR w razie opóźnienia dostawy, jeżeli osoba uprawniona udowodni, że wynikła stąd dla niej szkoda, przewoźnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie, które nie może przewyższyć kwoty przewoźnego. Skoro zatem strony wyraźnie w zleceniu transportowym ustaliły, że fracht wyniesie 1200 euro, to dochodzone przez powoda odszkodowanie kwoty tej przekroczyć nie mogło. Jak natomiast wynika z noty księgowej, powód domagał się zapłaty w przeliczeniu na złotówki kwoty 1833,47 euro, czyli przewyższającej ustalone przez strony przewoźne,
  • W tym miejscu należy podkreślić, iż pozwani wyraźnie zaprzeczyli wskazanej przez powoda wysokości szkody. Powód przedłożył jedynie notę obciążeniową wystawioną przez swojego klienta, jak również wystawione na jego rzecz faktury VAT za koszty wynajęcia wózka i pracowników, a także fakturę VAT za ponowne zlecenie transportu towaru. Wskazać w tym momencie należy, iż ocena wartości szkody, w tym stawek za najem wózka widłowego i stawki pracowników na terenie Francji powinna zostać zweryfikowana np. opinią rzeczoznawcy – biegłego , natomiast strona powodowa nie zgłosiła takiego wniosku dowodowego.

Jak widać z powyższego wyroku samo przedstawienie noty wystawionej przez klienta zlecającego w związku z opóźnieniem nie wystarczy do udowodnienia wysokości szkody związanej z opóźnieniem przewoźnika. Co więcej, sama szkoda nie może przekraczać wysokości przewoźnego. Art. 23 ust. 5 Konwencji CMR nie podlega wykładni rozszerzającej. W związku z tym dochodzenie roszczenia odszkodowawczego z art. 23 ust. 5 Konwencji CMR jest czynnością skomplikowaną pod względem prawnym.

W przypadku problemów ww. zakresie jako Kancelaria transportowa zajmujemy się reprezentacją osób uprawnionych w postępowaniach o zasądzenie odszkodowania za opóźnienie od przewoźnika. Również reprezentujemy przewoźników w sporach przeciwko nim o wypłatę odszkodowania opartego o art. 23 ust. 5 Konwencji CMR i nie tylko.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190