Odszkodowania za szkody górnicze

Odszkodowania za szkody górnicze – Specjalizacja.

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w procesach dotyczących uzyskiwania odszkodowań od przedsiębiorców górniczych, z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych oraz pozostałych szkód wynikających z prawa geologicznego i górniczego. W chwili obecnej prowadzimy postępowania na rzecz mieszkańców gmin Miejska Górka i Krobia w przedmiocie planów wybudowania na terenie ww. gmin kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

Budowa m.in. kopalni odkrywkowej jest inwestycją złożoną i obwarowaną szeregiem procedur prawnych, których znajomość przez właścicieli oraz dzierżawców nieruchomości zagrożonych jej oddziaływaniem jest niezbędna dla ochrony ich interesów.

W związku z powyższym zakres świadczonych usług związanych z odszkodowaniem za szkody górnicze obejmuje następujące kwestię:

 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej w sprawach o uzyskanie przez przedsiębiorcę górniczego koncesji,
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z czasowym zajęciem nieruchomości przez przedsiębiorcę górniczego:
  • negocjacje z przedsiębiorcą górniczym, w szczególności w zakresie wynagrodzenia za czasowe zajęcie nieruchomości oraz sposobu i czasokresu zajęcia nieruchomości;
  • zastępstwo prawne w sprawach sądowych dotyczących zezwolenia na tzw. czasowe zajęcie nieruchomości, w tym składanie środków odwoławczych oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia;
 • doradztwo i zastępstwo prawne w sprawach dotyczących rekompensaty możliwych szkód związanych z działalnością przedsiębiorcy górniczego, tj.:
  • zapłaty wynagrodzenia za szkody związane z umożliwieniem korzystania z nieruchomości lub jej części przez czas oznaczony (tzw. czasowe zajęcie nieruchomości); wynagrodzenie to obejmuje m.in.:
   1. szkody w uprawach, w tym utracone korzyści;
   2. koszty rekultywacji gruntu;
   3. utratę wartości nieruchomości;
   4. wynagrodzenie za umieszczenie na gruncie piezometru;
  • nabycia przez przedsiębiorcę górniczego, na żądanie właściciela, nieruchomości która na skutek działań tego przedsiębiorcy nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele;
  • nabycia przez przedsiębiorcę górniczego, który uzyskał koncesję na wydobywanie węgla brunatnego, nieruchomości lub jej części położonej w obszarze górniczym, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności (wywłaszczenie nieruchomości);
  • zapłaty odszkodowania za działania przedsiębiorcy górniczego zakłócające korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę (immisje);
  • zapłaty odszkodowania za szkody wyrządzone ruchem przedsiębiorstwa górniczego (tzw. szkody górnicze).

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190