Najważniejsze zmiany oraz projekty zmian w prawie pracy w 2015 r.

Nowy rok 2015 przyniósł dla pracowników oraz pracodawców kilka istotnych zmian w przepisach prawa pracy oraz kilka istotnych projektów zmian. Jak wiadomo stosunek pracy jest stosunkiem co do zasady opierającym się na przepisach Kodeksu pracy. Natomiast postanowienia Kodeksu pracy mają zazwyczaj charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, iż ukształtowanie postanowień umów o pracę niezgodnie z przepisami prawa pracy może mieć negatywne konsekwencje prawne dla np. pracodawcy. Dlatego warto zapoznać się z najistotniejszymi zmianami wchodzącymi w życie w 2015 r. oraz projektami zmian.

1.Wzrost płacy minimalnej do kwoty 1750 zł brutto
Płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia do 1750 zł. Dla pracujących pierwszy rok wynosi ona 1400 zł. Płaca minimalna jest ustalonym najniższym wynagrodzeniem, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Należy przy tym przypomnieć, iż wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

2.Zmiana sposobu określania wysokości podatku dochodowego z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych.
Jak wynika z nowelizowanej treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Oznacza to, iż od 01 stycznia 2015 r. ustawodawca zmienił zasady rozliczania i zastąpił dotychczasowe zasady tzw. ryczałtem. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot wskazanych powyżej.

Dlatego wraz z dokonaną zmianą warto dokonać zmian w uchwalonych przez pracodawcę wewnętrznych regulaminach ? tak aby dopasować ich treść do wymogów prawnych.

3.Niezmieniona stopa odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Po analizie przepisów umożliwiających dokonywanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stwierdzić należy, iż kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej została ustalona na kwotę 2.917,14 zł. Tym samym przedmiotowa stopa bazowa pozostaje na niezmienionym poziomie od 2011 r. ? co powoduje, że wysokość odpisów również się nie zmienia.

4.Od 01 kwietnia 2015 r. zmiany w zakresie obowiązku poddania pracownika wstępnym badaniom lekarskim.
Uchwalona przez Sejm w dniu 23 października 2014 r. ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej przewiduje, że wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegać osoby zatrudniane przez tego samego pracodawcę na podstawie kolejnej umowy o pracę jak i przyjmowane do pracy u nowego pracodawcy na dane stanowisko na podstawie umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

5.Projektowane zmiany Kodeksu pracy w 2015 r.
Zakres projektowanych zmian w 2015 r. przepisów prawa pracy jest dość szeroki. Dotyczy on m.in. takich aspektów jak:

  • ograniczenie rodzajów umów o pracę
  • dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny
  • zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony
  • zmiany w długości wypowiedzenia umowy o pracę
  • zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Z całością projektu oraz uzasadnieniem można zapoznać się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

W zakres usług Kancelarii Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego obok doradztwa prawnego, przygotowywania pism procesowych i reprezentacji sądowej wchodzi prowadzenie negocjacji w zakresie polubownego zakończenia sytuacji konfliktowych pomiędzy pracownikami a pracodawcami, w tym dotyczących rozwiązania stosunku pracy, czy mobbingu.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190