Prawo pracy w praktyce

Monitoring w pracy

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ustawodawca postanowił również znowelizować Kodeks pracy w zakresie uregulowania dwóch instytucji budzących niekiedy dość duże spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem tj. monitoringu wizyjnego oraz monitoringu poczty elektronicznej

Jak wynika z art. 222 Kodeksu pracy:
§ 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Monitoring pomieszczeń socjalnych

Możliwość monitoringu nie dotyczy co do zasady pomieszczeń tzw. socjalnych, albowiem monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Ustawodawca wskazał, że możliwość korzystania z monitoringu musi poprzedzać dokonanie stosownych zmian np. w regulaminie pracy a pracownicy winni zostać poinformowani o wprowadzeniu monitoringu – nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

Dodatkowo w przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Monitoring poczty elektronicznej

Co ciekawe, ustawodawca postanowił również uregulować w Kodeksie pracy kwestię monitoringu poczty elektronicznej lub innych form monitoringu:
Art. 223 [Monitoring poczty elektronicznej]
§ 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).
§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.
§ 3. Przepisy art. 222 § 6-10 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do innych form monitoringu niż określone w § 1, jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów określonych w § 1.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190