Międzynarodowe prawo transportowe – Konwencja CMR

Sposoby oraz forma zawierania umów w międzynarodowym transporcie towarów na gruncie Konwencji CMR.

Bardzo częstym problemem wśród Klientów Kancelarii z branży transportowej jest to w jakiej formie i w jaki sposób zawrzeć umowę przewozu towarów.

Na gruncie Konwencji CMR nie została przewidziana żadna szczególna forma w jakiej strony mogą zawrzeć umowę międzynarodowego przewozu towaru. Najczęstszą formą zawarcia umowy przewozu jest forma ustna, która następnie jest potwierdzana pisemnie oraz przesyłana pomiędzy stronami mailowo. Powyższe działania na pewno wpływa na szybkość oraz efektywność pracy. Jednakże niesie za sobą wiele niebezpieczeństw np. dla poszczególnych zapisów umownych ustawa przewiduje zachowanie zwykłej formy pisemnej. Umowa ustna powoduje również, że trudno w sądzie osobie uprawnionej dowieść jaką rzeczywiście treść miała zawarta umowa. W związku z tym przed zawarciem umowy warto zadbać aby treść zawartej umowy została sporządzona w przypisanej formie oraz była zgodna z rzeczywistymi oświadczeniami stron umowy.

Jeszcze większy problem sprawia ustalenie sposobu zawarcia umowy. Konwencja CMR nie odnosi się do przedmiotowej problematyki. Tym samym stosując odesłanie do krajowego systemu prawa należy wskazać, iż najczęstszym przypadkiem zawarcia umowy będzie przyjęcie oferty tj. zlecenia transportowego. Do zawarcia umowy przewozu może również dojść poprzez przystąpienie do wykonania umowy oraz przez tzw. milczące przyjęcie oferty, gdy strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych. Jednakże najczęstszym problemem pojawiającym się w praktyce jest określenie czy strony były związane swoimi oświadczeniami dotyczącymi zawarcia umowy oraz w jakim zakresie.

Mając na uwadze powyższe warto przed złożeniem oferty lub jej przyjęciem w sposób dogłębny przeanalizować treść zlecenia transportowego oraz własne położenie prawne – tak aby uniknąć ewentualnych sporów ww. zakresie.

Należy pamiętać, iż sam list przewozowy na gruncie Konwencji CMR stanowi jedynie potwierdzenia zawarcia przez strony umowy. Natomiast list przewozowy nie przesądza o treści zawartej pomiędzy stronami umowy. Tym samym można uznać, iż list przewozowy ma ograniczoną wartość dowodową, albowiem w większości przypadków nie odzwierciedla treści umowy – zlecenia transportowego.

ZADZWOŃ DO NAS

Adwokat Piotr Markowski
Radca prawny Piotr Michałowski

NAPISZ DO NAS


     

     

    Zapraszamy do kontaktu:

    Zobacz także
    Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190