Forma zastrzeżenia w przypadku dochodzenia odszkodowania z art. 23 ust. 5 Konwencji CMR

Forma zastrzeżenia w przypadku dochodzenia odszkodowania z art. 23 ust. 5 Konwencji CMR

W poprzednich wpisach w zakresie opóźnienia w przewozie międzynarodowym staraliśmy przedstawić problematykę:

  • terminu do złożenia zastrzeżeń w związku z opóźnieniem przewozu przez przewoźnika,
  • kar umownych za opóźnienie w przewozie międzynarodowym,
  • odszkodowania za opóźnienie w przewozie międzynarodowym.

W tym artykule chcielibyśmy skupić się na formie złożenia zastrzeżenia przewoźnikowi w związku z jego opóźnieniem w wykonaniu umowy przewozu. Należy przypomnieć, iż zgodnie z z art. 30 Konwencji CMR:

  1. Opóźnienie dostawy może stanowić podstawę do odszkodowania tylko wówczas, gdy zastrzeżenie zostało skierowane na piśmie w terminie 21 dni od dnia postawienia towaru do dyspozycji odbiorcy.

Powyższy przepis wskazuje wprost, że zastrzeżenie powinno być skierowane na piśmie. W związku z tym pytanie jakie należy postawić to czy takie zastrzeżenie jest skuteczne, gdy przewoźnik otrzyma je w formie maila. Według Naszej wiedzy i doświadczenia sądowego takie zastrzeżenie może być uznane za bezskuteczne. W związku z tym upływ 21 dni spowoduje, że osoba uprawniona może utracić prawo do dochodzenia roszczeń od przewoźnika.

Zastrzeżenie w formie maila a możliwość utraty prawa do dochodzenia roszczeń

Na powyższe zwraca uwagę judykatura m.in. w wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (sygn. akt: XII GC 2171/21):

W literaturze wskazuje się, że zgodnie z postanowieniem art. 30 ust. 3 CMR zastrzeżenie wymaga zachowania formy pisemnej. Niezachowanie tej formy powoduje, że zastrzeżenie jest nieskuteczne, a co za tym idzie – roszczenie wygasa. Należy przy tym wskazać, że wymogu zachowania formy pisemnej nie można oceniać przez pryzmat przepisów wewnętrznych o formie pisemnej, które w przypadku prawa polskiego wiążą tę formę – co do zasady – jako zastrzeżoną dla celów dowodowych (art. 74 k.c.). Forma pisemna jest zachowana, gdy zastrzeżenia dotyczące opóźnienia dostawy zostały wysłane do przewoźnika za pomocą faksu czy też w postaci skanu przesłanego pocztą elektroniczną. W obu tych przypadkach istnieje bowiem dokument w tradycyjnej, pisemnej (papierowej) formie, choć oryginał tego dokumentu pozostaje w gestii osoby uprawnionej, a nie przewoźnika. Nie wpływa to jednak na skuteczność zastrzeżenia. Formy pisemnej, o której mowa w komentowanym postanowieniu, nie spełnia jednak „zwykły” e-mail (informacja e-mailowa).

W związku z powyższym wysyłając zastrzeżenie w formie mailowej osoba uprawniona naraża się na utratę prawa do dochodzenia roszczeń.

Jako Kancelaria transportowa specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorstw z branży transportowej i spedycyjnej. W przypadku pytań związanych m.in. z zasadami odpowiedzialności z tytułu opóźnienia zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190