Braki w dokumentacji przewozowej a kara umowna

Miło Nam poinformować, iż w wyniku przedstawionej przez Kancelarii argumentacji prawnej Sąd I instancji zasądził całość roszczenia dochodzonego pozwem.
Sprawa dotyczyła przewoźnika, który wykonywał czynności przewozu towaru według Konwencji CMR. Zlecający nie dokonał płatności, albowiem obciążył przewoźnika karą umowną z tytułu błędnie wpisanych danych do listu przewozowego. Po przesłaniu noty obciążeniowej dokonał potrącenia należności.
Sąd I instancji nie miał żadnych wątpliwości, iż takie działanie narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa transportowego tj. Konwencji CMR. Jak zostało wskazane w wyroku:

  • Zważyć bowiem należy, że w konwencji CMR brak jest regulacji uzależniającej zapłatę przewoźnikowi wynagrodzenia od prawidłowego wypełnienia listu przewozowego. Mając na uwadze przepis art. 41 ust. 1 konwencji CMR, zapis uzależniający wypłatę wynagrodzenia od prawidłowego wypełnienia listu przewozowego, czy od spełnienia innych, dodatkowych warunków, jest sprzeczny z zapisami konwencji CMR.
  • Konstatując powyższe rozważania sąd uznał, że zastrzeżona kara umowna za niewypełnienie pół nr 16/17 i 20 jest nieważna, gdyż zmierza do obejścia przepisów konwencji CMR – nie można uzależnić wypłaty wynagrodzenia od prawidłowego wypełnienia listu przewozowego, skoro sam przewóz został wykonany zgodnie z umową i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  Zgodnie z art. 58 § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Zgodnie z art. 58 § 3 k.c. jeżeli nieważnością dotknięta jest tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

Jest to kolejne orzeczenie uzyskane przez Naszą Kancelarię wskazujące na nieważność kar umownych zastrzeżonych w zleceniach transportowych z uwagi na sprzeczność ich z Prawem przewozowym lub Konwencją CMR.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190